ITCN-005DV >> ITCN-700E >> ITCN-600E >> ITCN-500E >> ITCN-400E >> ITCN-300E

 

주요기능

 

 - T1.413 Issue 2, G.DMT, G.Lite 지원

 - RFC1483, Bridged Ethernet over ATM 지원
 - RFC1483 IP over ATM, Ethernet over ATM 지원

 - RFC2364, PPP over ATM 지원
 - DHCP, NAT : Creating & Management virtual IP
 - Web기반의 모니터링 기능

 - 시리얼 콘솔 모드

 - 웹을 이용한 손쉬운 소프트웨어 업그레이드

제품크기(mm)

     145(W)x110(H)x30(D)

전원 및 온습도

 

 - 전원 : 입력 : AC220V, 60Hz, 소비전력 : 5.0W, 출력 : DC12V
 - 동작 온도 : 0 ~ 45°C
 - 동작 습도: 10% ~ 90%

PC권장사양

  

 - LAN 카드 : 10/100Base-T 이더넷 카드
 - CPU : 펜티엄 이상
 - 메인메모리 : 32M이상
 - 운영체제(OS) : Win95/98/ME/2000/XP/NT/Linux/MAC

ITCN-400E